top of page

Tietopankki | Asbesti

Asbesti

Asbestia on aiemmin käytetty laajalti eri rakennusmateriaaleissa sen hyödyllisten ominaisuuksien vuoksi. Sittemmin huomattiin, että asbestipöly on terveydelle haitallista ja sille altistuminen voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten asbestoosiin ja keuhkosyöpään. Suomessa asbestin käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 1994 lähtien, mutta sitä on edelleen paljon jäljellä vanhoissa rakennuksissa.

Lainsäädännössämme on useita asbestin tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyviä vaatimuksia ja säädöksiä, jotka täytyy huomioida, kun suunnitellaan tai toteutetaan rakenteiden tai materiaalien purkamista vanhoissa kiinteistöissä. Asbestin purkaminen on luvanvaraista ja tulee aina jättää alan ammattilaisille.

Kerromme tässä  perustiedot asbestista, sen tunnistamisesta ja turvallisesta poistamisesta. Lisäksi olemme koonneet ohjeita asbestitöiden tilaajalle ja hyödyllisiä linkkejä aiheeseen liittyen.

Asbesti varoituskyltti työmaalla.jpg

Yleistä asbestista

Asbesti on yleisnimitys useille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille: antofylliitti, aktinoliitti, amosiitti, krysotiili, krokidoliitti, mosiitti ja tremoliitti. Suomessa yleisin asbestilaji on antofylliitti, jota on käytetty esimerkiksi kylpyhuoneiden ja keittiöiden laatoitusten kiinnityslaastina ja tasoitteena. Krokidoliitti, joka tunnetaan myös nimellä sininen asbesti, on terveydelle vaarallisin asbestilaji, jolle lyhytaikainenkin altistuminen on erittäin haitallista.

Asbestia on käytetty laajalti rakennusmateriaaleissa ja teollisuudessa sen lämmöneristävyyden, kestävyyden, kemikaalien sietokyvyn sekä muiden erinomaisten teknisten ominaisuuksien ansiosta. Vaikka asbestilla on monia hyödyllisiä ominaisuuksia, ovat kaikki asbestilajit terveydelle vaarallisia, minkä vuoksi niiden käyttö on nykyisin kielletty.

Asbestin käyttö ja esiintyminen

Asbestia on käytetty jo tuhansia vuosia, mutta sen teollinen käyttö alkoi laajamittaisesti vasta 1800-luvun lopulla. Suomessa asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa vuosien 1920–1990 välillä, ja erityisen runsasta sen käyttö oli 1960–1970-luvuilla. On arvioitu, että Suomen rakennuskannassa on edelleen jäljellä 50 000 – 80 000 tonnia asbestia.

Asbestia on lisätty moniin eri materiaaleihin, kuten maaleihin, liimoihin, sauma- ja kiinnityslaasteihin, tasoitteisiin, laattoihin, rakennuslevyihin, lämpö-, ääni-, palo- ja vesieristeisiin, sähkölaitteisiin, tiivisteisiin ja lattiapäällysteisiin. Erityisesti kylpyhuoneista ja muista märkätiloista, keittiöiden välitilalaatoituksista, putkieristeistä, lattiatasoitteista, julkisivulevyistä ja huopakatteista löytyy usein asbestia.

Työterveyslaitos on julkaissut kattavan luettelon asbestia sisältävistä rakennusmateriaaleista, käyttöajankohdista ja tuotenimistä: Asbesti rakennusmateriaaleissa (TTL 2016)

 

Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan Suomessa vuonna 1994. Viimeisimmät uudet määräykset asbestipurkutöistä tulivat voimaan vuonna 2016.

Asbesti materiaalinäyte.jpg

Asbestin terveyshaitat ja altistuminen

Asbestipölylle altistuminen voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten asbestoosiin, keuhkosyöpään ja mesotelioomaan. Myös riski kurkunpään ja ruuansulatuskanavan syöpiin kasvaa. Asbestisairauksissa altistumisen ja sairauden kehittymisen välinen aika on yleensä pitkä, noin 10–40 vuotta altistumisesta.

Euroopassa asbestin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain lähes 100 000 ihmistä. Suomessa asbesti on edelleen yleisin ammattitautien aiheuttaja. Asbestiperäisiin sairauksiin sairastuu ja kuolee maassamme satoja ihmisiä vuodessa.

Vaikka asbestilainsäädäntö on parantanut niin rakennustyömailla työskentelevien, kuin muiden tilojen käyttäjien suojaa asbestia vastaan, tapahtuu altistumista edelleen saneeraustöiden yhteydessä. Asbestia ei välttämättä ole tunnistettu ennen purkutöiden aloittamista, tai asbestin purkua saatetaan tehdä huolimattomasti.

 

Asbestille altistumisen seuraukset voivat olla hengenvaaralliset, joten asbestin tunnistaminen ja asianmukainen käsittely ovat ensisijaisen tärkeitä. Asbestityöt tulee aina jättää ammattilaisille.

Asbestikartoitus

Asbestikartoitus on lain mukaan tehtävä ennen materiaalien tai rakenteiden purkutöiden aloittamista rakennuksissa, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994. Asbestikartoituksen teettäminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän tai muun hanketta ohjaavan tai sitä valvovan vastuulla.

Asbestikartoitus muovimatto.jpg

Asiantuntevalla kartoituksella varmistetaan, että kohteen purkutyöt tehdään asianmukaisesti oikeilla toimenpiteillä. Jos asbestia ei tunnisteta ennen purkutöiden aloittamista, asbestipölyä leviää työn aikana ympäristöön aiheuttaen riskin kaikille tilan käyttäjille. Asbestikartoitus on siten aina ensisijainen ja välttämätön vaihe turvallisen saneeraustyön toteuttamisessa.
 

Asbestikartoituksessa selvitetään, onko kohteessa asbestia, määritellään sen sijainti, määrä, laatu, kunto ja pölyävyys purkutyön aikana sekä annetaan ehdotukset jatkotoimenpiteistä. Asbestin lisäksi kartoituksessa otetaan huomioon myös mahdolliset muut rakenteissa esiintyvät haitalliset aineet, kuten PCB, PAH ja lyijy.

 

Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän tahon käyttöön. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään erityistä perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen.

Luotettavan kartoituksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää ainoastaan sertifioitujen asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoiden palveluja (AHA- tai RTA-asiantuntija). Sertifioidut asiantuntijat löydät Eurofinsin sertifikaattihausta.

Asbestin purkaminen

Asbestipurkutyö on aina lähtökohtaisesti tehtävä siten, että asbestipölyä muodostuu mahdollisimman vähän ja muodostunut pöly poistetaan syntymiskohteessaan. Asbestin purkamiseen liittyy useita säädöksiä ja huomioon otettavia asioita, joista kerromme lyhyesti alla.

asbestin purku putkieristeistä.jpg

Laki edellyttää asbestipurkutyölupaa

Asbestipurkutyötä saavat tehdä ainoastaan siihen luvan saaneet tahot. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ylläpitää asbestipurkutyöluparekisteriä, johon on merkitty asbestipurkutyöluvan omaavat henkilöt, elinkeinonharjoittajat ja yritykset.

 

Ennen asbestipurkutyön tilaamista on aina hyvä tarkistaa, että urakoitsijan asbestipurkutyölupa on kunnossa.

Työntekijöitä koskevat määräykset

Asbestipurkua saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet asbestipurkutyökoulutuksen ja asbestipurkutyön näyttötutkinnon. Lisäksi edellytyksenä on rekisteröityminen asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin, jota ylläpitää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Asbestin purkaminen on riskialtista työtä ja työntekijöiden terveyttä on seurattava tarkasti työterveyshuollossa. Terveystarkastukset ja työhön soveltuvuuden varmistaminen on tehtävä vähintään kolmen vuoden välein, mutta lääkärin määräyksestä terveystarkastusten väli voi olla lyhyempikin.

Asbestipurkutyöntekijän hengityssuojaimen tiiveyttä ja henkilökohtaista altistumista on seurattava maskimittauksin vähintään kerran vuodessa. Tämän lisäksi mittauksia on tehtävä aina altistumiseen vaikuttavien muutosten yhteydessä, kuten suojainten uusimisen tai korjausten jälkeen.

Asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma, johto ja valvonta

Ennen asbestipurkutyön aloittamista on työn suorittajan tehtävä kirjallinen asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma, joka perustuu työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. Asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelman lähtökohtana toimii kohteessa tehty asbestikartoitus.

Suunnitelmassa on käsiteltävä muun muassa altistuksen arviointia, altistumisalueen rajaamista, henkilösuojainten valintaa, työvälineiden käsittelyä, asbestijätteen käsittelyä, purkutyöalueen puhtauden varmistamista sekä toimintaa hätätilanteissa. Suunnitelma tulee pitää ajan tasalla ja päivittää tarvittaessa. Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi kaikille asbestipurkutyöhön osallistuville työntekijöille, työmaan päätoteuttajalle ja muille työmaalla toimiville.

Työnantajan on nimitettävä asbestipurkutyölle työnjohtaja, joka vastaa siitä, että työ tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi työnjohtajan on omattava asianmukainen ammattitutkinto tai vastaava pätevyys, kuten muillakin asbestipurkutyöntekijöillä.

Ennakkoilmoitus ennen asbestipurkutyön aloitusta

Asbestipurkutyön toteuttajan tulee tehdä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle aina ennen asbestipurkutyön aloitusta. Ilmoituksessa on kerrottava mm. tiedot kohteesta, käytettävästä purkumenetelmästä, arvioitu työn kesto, työn tilaajan ja työntekijöiden tiedot, työssä käytettävät koneet ja laitteet, työntekijöiden suojaimet sekä tiedot asbestijätteiden loppusijoituspaikasta.

 

Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 7 vrk ennen työn aloitusta. Akuuteissa tilanteissa, kuten vesivahingoissa, on kuitenkin mahdollista aloittaa työt välittömästi. Näissä tapauksissa ennakkoilmoitus on tehtävä heti, kun se on mahdollista.  

Asbestipurku tehdään yleensä osastointimenetelmällä

Asbestin poistamisessa käytettävä työmenetelmä valitaan purettavan rakenteen materiaalien, muodon, koon ja sijainnin sekä materiaalien asbestipitoisuuden ja pölyävyyden mukaan. Purkutyö tulee tehdä mahdollisimman pölyttömästi.

Lähtökohtana on, että asbestipurkutyö tehdään osastoimalla. Osastointimenetelmässä purkutyöalue eristetään ilmastollisesti suojaseinillä muusta työmaasta ja alue alipaineistetaan koko työsuorituksen ajaksi. Osastoidun tilan paine-ero ympäröivään tilaan nähden on oltava vähintään 5 pascalia koko työn ajan. Paine-eron pysyvyyttä seurataan tallentavalla mittauslaitteella, joka antaa hälytyksen, jos paine-ero putoaa alle viiden pascalin. Krokidoliittia purettaessa paine-eron on oltava vähintään 10 pascalia.

Purkutyön jälkeen tilan puhtaus varmistetaan ilmamittauksella. Osastointi voidaan purkaa vasta, kun tila on todettu puhtaaksi. Alipaineen seurantaraportti sekä ilmanäytteen mittauslausunto on liitettävä asbestipurkutyön luovutusasiakirjaan.

Muita hyväksyttyjä työmenetelmiä ovat pussipurkumenetelmä, ehjänä irrottaminen, upotusmenetelmä ja märkäpurkumenetelmä. Lisäksi joissakin tilanteissa voidaan käyttää kohdepoistoa.

Tarkempaa tietoa asbestipurkutyön eri menetelmistä löytyy Työturvallisuuskeskuksen julkaisemasta Toimiva asbestipurku -oppaasta sekä Rakennustiedon Ratu 82-0347-kortista.

Asbestijätteitä käsiteltävä huolellisesti

Asbestijätteen haltijan on varmistettava, että kaikki toiminnasta syntyvä asbestijäte kerätään ja kuljetetaan viivytyksettä käsittelyyn. Asbestijäte on merkittävä selkeästi ja pidettävä erillään muusta jätteestä. Jätteiden pakkaamiseen käytettävä materiaalin on oltava riittävän kestävää.

Asbestijätepakkaukset kuljetetaan asbestipurkutyöalueelta suoraan suljettavaan ja lukittavaan lavaan tai konttiin. Työn jälkeen kontti tai lava toimitetaan kaatopaikalle.

Jos asbestijätettä ei perustellusta syystä voida siirtää suoraan suljettavaan lavaan tai konttiin, on työmaalla tehtävä välivarastointi. Asbestijätteen välivarastointi on suoritettava erillisessä tilassa, joka on merkittävä selkeästi asbestista varoittavin merkein, eikä siellä saa suorittaa muita töitä välivarastoinnin aikana.

Asbestijätettä on aina käsiteltävä huolellisesti ja varoen. Asbestijätteen käsittelystä kaatopaikalla säädetään kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (332/2013 31 §).

Asbestipurkutyön luovutusmenettely

Työn jälkeen asbestipurkutyön toteuttajan ja työn tilaajan on tehtävä yhteinen luovutusasiakirja, jossa todetaan tilan puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot.

Asiakirjassa tulee käydä ilmi, ettei luovutettavassa tilassa, tilan ilmassa tai sen pinnoilla ole asbestia. Lisäksi siinä kerrotaan, onko tilan rakenteista poistettu kaikki asbesti. Jos kaikkea asbestia ei ole voitu poistaa, tulee sekin merkitä asiakirjaan. Mukaan liitetään tilan puhtaaksi osoittava mittauslausunto sekä alipaineen seurantaraportti.

Asbestipurkutyön luovutusasiakirja osoittaa tilan jatkokäytön turvallisuuden, minkä takia työn tilaajan kannattaa aina edellyttää kunnollista dokumentointia työstä.

Ohjeita asbestityön tilaajalle

Asbestin poistaminen turvallisesti edellyttää huolellista suunnittelua, ammattitaitoista toteutusta sekä perusteellista dokumentointia.

 

Asbestipurkutyö on luvanvaraista, joten ensimmäisenä on tarkistettava, että asbestipurkutyöhön ryhtyvällä on asbestipurkutyölupa.

 

Tämän lisäksi on kuitenkin useita muita tärkeitä seikkoja, jotka varmistavat asbestitöiden turvallisen suorittamisen, ja joihin työn tilaajan syytä kiinnittää huomiota:

Luotettava asbestikartoitus

Asbestikartoitus on tehtävä, kun suunnitellaan saneeraustöitä ennen vuotta 1994 rakennetussa kiinteistössä. Asiantuntevalla kartoituksella varmistetaan työn turvallinen toteutus ja hallitaan kustannusriskejä. Kannattaa valita kartoituksen toteuttajaksi sertifioitu AHA- tai RTA- asiantuntija. Yllätykset työn aikana tulevat aina kalliimmaksi kuin ennalta suunnitellut toimenpiteet!

Työkohteen yleinen siisteys ja järjestys

Siisti ja järjestyksessä oleva työmaa on ammattitaitoisesti toteutetun asbestipurkutyön edellytys. Epäjärjestys lisää tapaturmariskiä ja vaarantaa asbestin käsittelyn turvallisuuden. Asbestipurkutyössä tulee aina kiinnittää erityistä huomiota kohteen pölynhallintaan ja siisteyteen.

Asbestityöhön pätevät työntekijät

Asbestipurku vaatii erityistä ammattitaitoa ja sitä saavat tehdä vain henkilöt, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet asbestipurkutyökoulutuksen. Vastuullisesti toimiva purku-urakoitsija myös huolehtii työntekijöiden ammattitaidon kehittämisestä sekä henkilösuojainten testauksista ja terveystarkastuksista lain edellyttämällä tavalla. Ammattilainen toteuttaa työn kerralla oikein!

Huolletut ja testatut ilmankäsittelylaitteet

Asbestitöissä tulee käyttää laadukkaita, oikeankokoisia, säännöllisesti huollettuja

ja testattuja ilmankäsittelylaitteita. Ilmankäsittelylaitteiden testaus tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa ja myös aina kaikkien suurempien huolto- ja korjaustoimenpiteiden, kuten HEPA- suodattimien vaihdon, jälkeen. Uudet ilmankäsittelylaitteet on myös aina testattava ennen ensimmäistä käyttöä. Luotettavin menetelmä on DOP-testi.

Asbestijätteiden huolellinen pakkaaminen

Oikea pakkausmenetelmä pienentää asbestipölyn leviämisen riskiä jätteiden kuljetuksen aikana. Asbestijätesäkit tulisi pakata aina puhtaaseen säkkiin ennen osastoinnista poistoa, koska säkin ulkopintaan jää aina jonkin verran asbestikuituja jätteitä pakattaessa. Jätteiden pakkaaminen kaksinkertaisesti ehkäisee myös niiden rikkoutumista ja siitä aiheutuvia pölyvahinkoja.

Koulutettu näytteenottaja

Osastointimenetelmällä suoritettujen asbestipurkutöiden jälkeen on aina otettava ilmanäyte, jolla osoitetaan tilan jatkokäytön turvallisuus. Ilmanäytteiden ottamisessa tulisi käyttää tehtävään koulutettua, ulkopuolista näytteenottajaa, joka osaa arvioida näytteenoton edustavuutta ja mahdollista kontaminaatiota muista tiloista, sekä ottaa näytteen puolueettomasti ja olosuhteet huomioiden.

Näytteiden analysointi akkreditoidussa laboratoriossa

Laboratorioanalyysien luotettavuus on erittäin tärkeää turvallisuuden ja kustannusten kannalta. Akkreditoitu laboratorio tekee asbestinäytteiden analyysit sovittujen standardien mukaisesti, jolloin tuloksiin voi luottaa.

Asbestitöiden huolellinen dokumentointi

Asbestipurkutyön luovutusasiakirja on tärkeä dokumentti työn tilaajalle, sillä se toimii todisteena asbestin poistamisesta ja osoittaa tilan jatkokäytön turvallisuuden. Sen tulee sisältää tiedot työn tilaajasta, toteuttajasta, purkukohteesta ja siellä suoritetuista toimenpiteistä, alipaineen tasosta työn aikana sekä puhtausmittauksen tulokset. Pelkkä laboratorion ilmanäytteen analyysivastaus ei ole yksinään luovutusasiakirja, vaikka sitä sellaisena usein tarjotaan.

asbestikartoitus.jpg

Löydä työllesi tekijä

Etsitkö asbesti- ja haitta-ainealan asiantuntijaa, tavarantoimittajaa tai purkutyölle toteuttajaa?

 

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liittoon kuuluu lähes 100 alan yritystä. Jäsenemme ovat omalla toiminnallaan osoittaneet olevansa vastuullisia alan toimijoita.

Etsi siis työllesi tekijä jäsentemme joukosta!

Hyödyllisiä linkkejä

Asbestin poistaminen turvallisesti edellyttää huolellista suunnittelua, ammattitaitoista toteutusta sekä perusteellista dokumentointia. Asbestipurkutyö on luvanvaraista, joten ensimmäisenä on tarkistettava, että asbestipurkutyöhön ryhtyvällä on asbestipurkutyölupa. Tämän lisäksi on kuitenkin useita muita tärkeitä seikkoja, jotka varmistavat asbestitöiden turvallisen suorittamisen, ja joihin työn tilaajan syytä kiinnittää huomiota:

Hyödyllisiä linkkejä

Alan ammattilaiset ja asiantuntijat

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liiton (SAP ry) jäsenistö koostuu vastuullisista asbesti- ja haitta-ainealan toimijoista, jotka huomioivat turvallisuus- ja laatutekijät työssään: Jäsenluettelo

Kaikki asbestipurkutyöluvan omaavat henkilöt, elinkeinonharjoittajat ja yritykset löytyvät asbestipurkutyöluparekisteristä: Asbestipurkutyöluparekisteri

Sertifioidut asbesti- ja haitta-aineasiantuntijat (AHA- ja RTA) löytyvät Eurofins Expert Services Oy:n hakupalvelusta: Sertifikaattihaku

Tietoa asbestista muualla verkossa

Hengitysliitto: Asbesti ja hengitysterveys
Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto: Tärkeää tietoa asbestista ja sen poistamisesta
Työsuojeluhallinto: Asbesti
Työterveyslaitos: Asbesti
Työturvallisuuskeskus: Toimiva asbestipurku
Ympäristöministeriö: Asbestin käyttö rakennuksissa – nykytilan kartoitus

Lainsäädäntö

bottom of page