top of page

Säännöt

Y-tunnus: 3043456-3

Yhdistys: Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan Liitto ry

Käytännöt tapahtumissa ja jäsenten välisessä viestinnäs

SAP ry:n kokouksissa, koulutuksissa, tapahtumissa ja kaikessa jäsenten välisessä viestinnässä noudatetaan kilpailulakia.

Menettelyt, jotka mahdollistavat kilpailevien yritysten osittaisenkin liiketoiminnan yhteensovittamisen ja poistavat epävarmuuden kilpailijoiden markkinakäyttäytymisestä, ovat kiellettyjä. Yritysten on tehtävä liiketoiminnalliset ratkaisunsa täysin itsenäisesti. 

 

KOKOUKSISSA JA TAPAHTUMISSA ON YLEENSÄ SALLITTUA KESKUSTELLA SEURAAVISTA TEEMOISTA:

 

• Liiton ja toimialan yleinen edunvalvonta viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin päin

• Työmarkkina-asiat

• Aloitteet, lausunnot ja sääntelymuutokset

• Työ- ja tuoteturvallisuus, ympäristönsuojelu

• Koko alan laadunvalvonta

• Kaikille avoimet tekniset standardit

• Koulutus

 

AIHEET, JOISTA EI VOI KESKUSTELLA TAI SOPIA:
 

• Tarjousten tekeminen

• Hinnat tai niihin vaikuttavat seikat

• Markkinoiden tai asiakkaiden jakaminen, yhteistyö myynnissä 

• Hankintalähteiden jakaminen, ostoyhteistyö

• Tuotannon tai investointien rajoittaminen

• Boikotit

• Arkaluonteisen tiedon vaihto

 

Rajanveto sallittujen ja kiellettyjen aiheiden välillä on käytännössä joskus hankalaa. Olennaista on muistaa, että kiellettyä on kaikki sellainen menettely, joka mahdollistaa sen, että kilpailevat yritykset pystyvät joltakin osin sovittamaan yhteen liiketoimintaansa, eivätkä tee ratkaisujaan enää täysin itsenäisesti.

Liiton voimassaolevat säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan Liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Liitoksi.

 
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Liiton tarkoituksena on toimia asbesti-, pöly-, home- ja kosteussaneerausalalla toimivien oikeuskelpoisten yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä pyrkien edistämään alan yleistä kehitystä mm: ​

-    alan yleistä laatu- ja palvelutasoa kohottamalla
-    alan koulutus- ja tutkimustoimintaa edistämällä
-    alan työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita kehittämällä
-    sekä terveitä liiketoimintamuotoja kannustamalla
Tarkoitustaan Liitto toteuttaa
-    antamalla alaa koskevia lausuntoja
-    laatimalla alan sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita-esittämällä viranomaisille ja lainsäädäntöelimille tietoja niistä alan toimintaan liittyvistä olosuhteista ja näkökohdista, jotka tulisi ottaa huomioon alan toimintaan vaikuttavina tekijöinä
-    valvomalla alan etuja tekemällä selvityksiä alan kehityksestä ja laatimalla esityksiä
-    kehittämällä alan yritysten ammattitaitoa koulutusta ja näyttelyitä järjestäen ja yleistä informaatiota jakaen
-    pitämällä yhteyttä alan kansainvälisin järjestöihin ja organisaatioihin


3 § JÄSENET
Liiton jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka harjoittavat Suomessa asbesti-, pöly-, home- tai kosteussaneeraukseen liittyvää toimintaa eri muodoissaan.
Tämän lisäksi

a.    yrityksellä tulee olla viranomaisten ja voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät luvat ja valtuutukset omalla toimialallaan
b.    yrityksellä tulee olla tunnustettu ja hyväksytty ammattitaito ja rikkeetön maine
c.    yrityksen suoritteiden, tilojen, koneiden ja varusteiden tulee olla hyväksyttävän laatuisia ja tasoisia
d.    yrityksen on oltav
a toiminut alalla vähintään yhden vuoden ajan
e.    yrityksen on oltava tunnettu terveistä liikeperiaatteistaan ja noudattanut voimassa olevia viranomaisten määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
f.    yrityksen on tehtävä jäsenhakemus kirjallisesti
g.    yrityksellä on oltava alalla tarvittavat vakuutukset

4 § JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN
Liiton jäseneksi pääsyä koskeva hakemus esitetään kirjallisesti Liiton hallitukselle, joka käsittelee hakemuksen. Jotta uusi jäsen tulisi hyväksytyksi, on hallituksen päätöksen oltava yksimielisesti myönteinen. Jos hallituksen päätös ei ole yksimielinen, mutta enemmistö on hakijan kannalla, tulee päätös hakijan niin halutessa alistaa Liiton kokouksen ratkaistavaksi. Liiton kokouksessa jäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä äänestyksessä annetuista äänistä.


5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota Liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan kuluvan kalenterivuoden päättyessä, ellei hallitus erityisten syiden perusteella yksimielisesti myönnä lyhyempää irtisanomisaikaa. 
Jos jäsen ei noudata Liiton sääntöjä taikka Liiton kokouksen tai Liiton hallituksen päätöksiä taikka on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän Liittoon liittymällä on sitoutunut taikka mikäli hän menettelyllään Liitossa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut Liiton toimintaa, voidaan jäsen Liiton kokouksen päätöksellä välittömästi erottaa Liitosta edellyttäen, että vähintään kolme neljännestä ('¾) Liiton kokouksessa annetuista äänistä on erottamisen kannalla. 
Jäsen, joka hallituksen kirjallisesta muistutuksesta huolimatta ei ole suorittanut hänen maksettavakseen langenneita maksuja, voidaan erottaa Liiton jäsenyydestä siten, kuin edellä on sanottu. 
Liitosta eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin Liitolle suoritettuja maksuja eikä hänellä myöskään ole osuutta Liiton varoihin. 
Liitosta eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan Liitolle ne maksut, jotka ovat erääntyneet maksettavaksi ennen jäsenyyden lopullista päättymisajankohtaa taikka joihin jäsen on määräajaksi sitoutunut. 


6 § LIITON KOKOUKSET 
Liitto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: vuosikokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa. 
Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen esityksestä taikka, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
Kutsu Liiton kokoukseen on toimitettava kirjeellä jokaiselle jäsenelle, varsinaiseen kokoukseen vähintään 
neljätoista (14) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. 
Liiton kokbuksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. 


7 § KOKOUSJÄRJESTYS 
Liiton kokouksia, vuosikokousta lukuun ottamana, johtaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän estyneenä 
ollessa varapuheenjohtaja. 
Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: 

1.    valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin
2.    todetaan kokouksen laillisuus
3.    valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
4.    esitetään ja käsitellään hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset sekä päätetään tilinpäätöksen
hyväksymisestä
5.    käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
6.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1.    todetaan kokouksen laillisuus
2.    vallLaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
3.    vahvistetaan menoarvio seuraavaa toimintavuotta varten
4.    määrätään seuraavan toimintavuoden liittymis- ja jäsenmaksut sekä niiden suoritusajankohta
5.    päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

6.    valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavan kalenterivuoden
alusta alkavaksi toimikaudeksi erovuoroisten tilalle
7.    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
8.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Liiton kokousten päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, mikäli muusta käytännöstä ei kokouksessa
sovita. Päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, paitsi niissä kohdin kuin
näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.


8 § LIITON HALLITUS
Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 6-10 varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joiden toimikausi kestää kolme kalenterivuotta, valitaan syyskokouksessa ottaen huomioon, että kunkin kalenterivuoden päättyessä eroaa hallituksesta kolmasosa jäsenistä. Erovuoroisuus määräytyy aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kutsuu tarvitsemansa toimihenkilöt kalenterivuodeksi kerrallaan.

9 § HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, taikka, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä heiltä pyytää. Hallituksen kokouksesta on hallituksen varsinaisille jäsenille ilmoitettava kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, jollei muusta menettelystä ole yksimielisesti sovittu. Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § HALLITUKSEN VELVOLLISUUDET

Hallituksen tulee;

1.    johtaa Liiton toimintaa näiden sääntöjen ja Liiton kokousten päätösten mukaisesti ja sen yhteydessä tarkasti seurata kehitystä Liiton toiminta-alalla sekä ryhtyä niihin toimenpiteisiin, jotka näyttävät tarpeellisilta Liiton päämäärien edistämiseksi

2.    ottaa ja erottaa tarvittaessa Liitolle asiamies, määrätä hänen palkka- ja toimiehdoistaan samoin kuin palkata ja erottaa muu mahdollisesti tarvittava henkilökunta
3.    edistää Liittoon liittymistä ja käsitellä jäsenanomukset
4.    esittää liiton kokoukselle erotettavaksi 5§:n mukaisesti Jasen, joka on selvästi rikkonut tai muutoin jättänyt noudattamatta Liiton sääntöjä ja määräyksiä
5.    huolehtia Liiton varoista
6.    edustaa Liittoa ja toimeenpanna Liiton kokousten päätökset
7.    laatia vuosikertomus hallituksen ja Liiton toiminnasta Liiton vuosi kokoukselle


11 § TOIMIKUNTA
Hallitus voi asettaa määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia, joihin hallitus nimeää jäsenet.


12 § TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUS
Liiton toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi. Liiton tilit ja hallituksen kertomus on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 


3 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU 
Liittoon liittyessään jäsen suorittaa liittymismaksun. Lisäksi jäsen suorittaa Liitolle vuosittaisen jäsenmaksun. 
Liiton syyskokous päättää seuraavaa vuotta varten liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden ja suoritusajankohdan. 
Liittyessään liittoon jäsenet maksavat liittymismaksun. 1.7. tai myöhemmin liittyvät jäsenet maksavat puolet ko. vuoden jäsenmaksusta. 


14 § PÖYTÄKIRJA 
Liiton kokouksissa samoin kuin hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on sihteerin tai kokouksen valitseman henkilön pidettävä pöytäkirjaa. Liiton kokouksista on jokaiselle jäsenyritykselle lähetettävä jäljennös tarkistetusta pöytäkirjasta yhden kuukauden kuluessa kokouksen pitämisestä. 


15 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Liiton nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen määräämät Liiton toimihenkilöt kukin yksin. 


16 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET 
Liiton sääntöjen muuttaminen voidaan ottaa ensimrnaiseen käsittelyyn ainoastaan Liiton vuosikokouksessa tai syyskokouksessa ja ehdotetut muutokset tulee esittää Liiton hallitukselle kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Sääntöjen muutos on tullakseen voimaan käsiteltävä ja hyväksyttävä vuosi- tai syyskokouksen lisäksi sitä seuraavassa Liiton kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kuukauden kuluttua. 


17 § LIITON PURKAMINEN 
Päätös Liiton purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä Liiton kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous tai syyskokous ja joissa päätöstä on kannattanut vähintään kolme neljännestä (¾) kokouksessa annetuista äänistä. 
Jos Liitto purkautuu tai lakkautetaan, päätetään Liiton jäljellä olevien varojen käyttämisestä johonkin Liiton toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen sen mukaan kuin Liiton viimeinen kokous päättää. 

bottom of page